Volební program pro komunální volby 2014

Svěřte obec do správných rukou!
Volební program pro komunální volby 2014 - MS ODS Zlonice, Strana Svobodných Občanů a nezávislí kandidáti.

Náš program vychází z přesvědčení, že odpovědnost za vlastní osud má každý občan především ve svých rukou. Svojí prací, iniciativou a tvořivostí může pusobit na své okolí a spoluvytvářet věci veřejné.

1. Samospráva
Pružná kompetentní samospráva, která slouží občanům. Transparentnost při zadávání a výběru obecních zakázek, nabídek a poptávek s cílem seznámit veřejnost s nabízenými příležitostmi, kritérii výběru a vítězi těchto zakázek. Maximální přístup k informacím - internet, weby, zpravodaj. Zabránění účelovému přihlašování občanů k trvalému pobytu na radnici.

2. Majetek a finance
Hospodaření obce založit na vyrovnaném rozpočtu. Podřízení investic hlavním obecním potřebám, aktivně využívat dotační programy pro rozvoj obce.

3. Územní plánování a rozvoj
Zpracování územního plánu s ohledem na zájmy občanů a jejich individuální práva. Pokračování v revitalizaci náměstí, dořešení jeho koncepce. Obnova stavby vodovodu Lisovice-Vyšínek, vybudování kanalizační sítě Břešťany-Tmáň a Vyšínek-Lisovice.

4. Životní prostředí
Zavedení bezplatného svozu odpadu pro všechny občany, za předpokladu poctivého třídění odpadu. Vybudování efektivního systému sběru, využití a likvidace komunálního odpadu. Klást větší důraz na osobní odpovědnost občanů za vzhled jejich okolí. Péčování o veřejnou zeleň.

5. Bytová politika
V nájemních domech investovat pevně danou částku z vybraného nájemného zpět do zvelebení domu. Dbát na sociální byty, havarijní případy a byty pro zaměstnance (např.: škola). Zvážit možnosti privatizace bytového fondu.

6. Bezpečnost
Posílení bezpečnosti v obci, vytváření podmínek pro práci městské a státní policie tak, aby policie mohla zabraňovat krádežím majetku občanů. Zvýšení ostrahy proti nedisciplinovaným řidičům ohrožujícím děti a chodce. Podpoření preventivních opatření jako je osvětlení ulic, dopravní značení.  Práce s nepřizpůsobivou komunitou občanů.

7. Doprava a komunikace
Opravy obecních komunikací a chodníků, vybudování chodníku k autobusové zastávce proti škole a v Pejšově ulici směrem k Lisovicím, realizace kruhového objezdu na križovatce směr Břešťany-Vyšínek-Šlapanice. Vybudování přístupové cesty k rybníku, oprava cesty Břešťany-Tmáň.

8. Sociální péče, zdravotnictví
Zvýšení dostupnosti zdravotní péče v obci. Nabízení vhodných prostor a podmínky pro specializované lékaře. Vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního střediska s novým systémem vstupních dveří. Poskytnutí prvotní sociální podpory v krizové situaci, podpora charitativní práce jednotlivých spolků, podpora seniorů formou zajištění pečovatelských služeb.

9. Školství
Posílit pravomoce školy a školky při zajištění vzdělání dětí. Využít finančních dotací a programů k rekonstrukcím školy a školky pro zvyšování jejich úrovně. Podpořit mimoškolní aktivity dětí.

10. Kultura a sport
Spravedlivé rozdělování podpory a finačních příspěvků pro spolky, organizace a zájmové skupiny. Podpora sportovního a kulturního života v obci a další dobrovolné aktivity, udržování místních tradice, ochrana kulturního dědictví.